การนำหลักการ Agile มาใช้กับโครงการที่ไม่ใช่จากซอฟแวร์ (Non Software projects)

การนำหลักการ Agile มาใช้กับโครงการที่ไม่ใช่จากซอฟแวร์ (Non Software projects)

หากคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับการจัดการโครงการ(Project Management) ด้วย Agile โดยเฉพาะในวงการพัฒนาซอฟแวร์ ซึ่ง Agile เป็นการพัฒนาโดยคำนึงถึงซอฟแวร์เป็นหลัก แต่ Agile มีแนวทางการทำงานที่น่ามหัศจรรย์ สามารถนำมาต่อยอดพัฒนาศักยภาพของงานได้หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นในภาคอุตสาหกรรมหรือการจัดการโครงการขนาดย่อมลงมา เป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบการทำงานให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลง โดย แนวทางการทำงานแบบ Agile ยังมีศักยภาพช่วยควบคุมการพัฒนาและปัญหา ด้วยกลยุทธ์ของ Agile เอง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ซอฟแวร์ก็ตาม

มาทำความรู้จักกับ Agile กันสักนิด (What is Agile?)

ตั้งแต่การพัฒนา Agile เริ่มต้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 รัฐยูท่าห์ Agile Manifesto ได้เป็นจุดสนใจและกลายเป็นเป็นประเด็นร้อนที่กำลังมาแรงที่สุดในโลก สำหรับกลยุทธ์การจัดการโครงการ เนื่องจากประสิทธิภาพของระบบ Agile นั้นพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า เป็นกลยุทธ์การทำงานที่ลดความเสี่ยงและก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้สูญเสียของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Agile คือแนวทางการพัฒนาในการจัดส่งซอฟท์แวร์แบบทีละขั้นตอน (Iteration Development) แทนที่จะพยายามนำชิ้นส่วนทั้งหมดมารวมกันเพื่อจัดส่งงานในขั้นตอนสุดท้ายทีเดียว การจัดทำโครงการ Agile เกิดขึ้นเพื่อช่วยส่งเสริมการพัฒนาซ้ำของโครงการ โดยจะแบ่งเป็นเรื่องราวของผู้ใช้” (User Story) ซึ่งจะเป็นส่วนเล็ก ในฟังก์ชั่นของผู้ใช้ ซึ่งจะจัดลำดับความสำคัญและจัดส่งเป็นระยะเวลาสั้น เรียกอีกอย่างว่าการทำซ้ำ เรื่องราวของผู้ใช้ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชั่นการทำงาน เช่น ความสามารถในการหาเพื่อน โดยผ่านเครื่องมือซอฟแวร์ หรือทำให้สามารถพิมพ์รายงานแบบภาพรวม โดยกระบวนการ Agile จะใช้วิธีการสื่อสาร (Communication) ระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่ต่างการ ซึ่งกำลังทำงานร่วมกันเพื่อสร้างซอฟแวร์ รวมทั้งเป็นการสื่อสารระหว่างผู้พัฒนากับผู้ใช้ จะดีกว่าไหมหากว่าขั้นตอนสุดท้ายจะไม่การป้อนข้อมูลจากผู้ใช้เองโดยตรง แนวคิดเหล่านี้คือเหตุผลเดียวกับการนำหลักของ Agile มาใช้ในการพัฒนาโครงการที่นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟแวร์ (Agile for non software)

Agile คือกลยุทธ์พื้นฐานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ

หลังจากการพัฒนาในปี 2544 การพัฒนาเครื่องมือ Agile เริ่มมีผู้เชี่ยวชาญทั่วโลกนำไปใช้ในมุมมองที่ต่างกัน นอกเหนือจากการพัฒนาซอฟแวร์ การใช้หลักแนวคิดที่เรียกว่า  Agile Manifesto จะเป็นเครื่องมือและเทคนิคสำหรับที่ทำให้การดำเนินงานแต่ละโครงการประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ประเภทโครงการเดียวกันก็ตาม ซึ่งทั้งหมดนี้ได้นำไปสู่การพัฒนาซอฟแวร์ต่อไป

กลยุทธ์ Agile เพื่อลดความเสี่ยง (Adapt agile for Risk)

การใช้กลยุทธ์ Agile กับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟแวร์ กลยุทธ์นี้มักจะถูกมองข้าม แต่กระบวนการทำงานของ Agile จะเป็นการปรับตัวสำหรับการพัฒนาโครงการที่ไม่ใช่ซอฟแวร์เพื่อลดความเสี่ยง ดั่งเช่นโครงการระยะยาวที่มีราคาแพงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหากจะให้ผู้จัดการโครงการจัดการงานทั้งหมด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงการที่ไม่ใช่ซอฟแวร์ วิธีการที่จะเอาชนะความเสี่ยงต่าง ทั้งระยะเวลา การลงทุน การใช้แนวทางของ Agile จะช่วยลดความเสี่ยงลงได้ โดยยึดหลักการ Agile manifesto (Agile mindset and values) มาจัดการโครงการจะช่วยทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น ดังนี้

  • เน้นการทำงานการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มากกว่ากระบวนการและเครื่องมือ ในการทำงาน (Individuals and interactions over processes and tools)
  • เน้นการส่งมอบสินค้าและบริการที่สร้างคุณค่ามากกว่าเป็นการทำเอกสาร (Deliverables with value over comprehensive documentation)
  • เน้นการใช้ความร่วมมือกับลูกค้าและการมีส่วนร่วมมากกว่าการทำสัญญาและต่อรอง (Customer collaboration over contract negotiation)
  • เน้นการมีความยืดหยุ่น สามารถตอบสนองได้ทุกการเปลี่ยนแปลง มากกว่าการที่ยึดติดกับการทำงานตามแผนงาน (Responding to change over following a plan)

หากจะกล่าวให้ชัดเจนว่า Agile คืออะไร เราคงบอกได้ว่า Agile คือกระบวนการทำงานหรือกลยุทธ์หรือเครื่องมือที่ใช้ในการลดขั้นตอนการทำงาน โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้ซอฟแวร์เข้ามามีส่วนร่วม ซึ่งกลยุทธ์นี้ถูกนำมาใช้ในกระบวนการผลิตรถยนต์ คงจะดีไม่น้อยหากว่า Agile จะนำมาใช้ต่อยอด สร้างสรรค์สิ่งใหม่ เพื่อให้คนในองค์กรมีความกระตือรือร้นต่อการทำงานและช่วยให้ตื่นเต้นกับงานที่ทำอยู่เสมอ ทั้งนี้ก็เพื่อช่วยให้เกิดผลลัพธ์กับงานที่ดีที่สุดนั่นเอง

วัดผลได้ด้วยมูลค่าทางธุรกิจ (Business Value Delivery and Measurement)

การวัดมูลค่าทางธุรกิจ คือ การวัดหรือกำหนดมูลค่าทางธุรกิจของงานที่ทำเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากส่วนใหญ่ การส่งมอบงานจะเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นตัวชี้วัดผลประโยชน์หรือผลกำไรที่เกิดขึ้น เป้าหมายในแต่ละกระบวนการทำงานอาจจะเกิดขึ้นได้บ่อยมาก ดั้งนั้น หากเราลดขั้นตอนการทำงานที่สั้นขึ้น ก็จะช่วยลดความเสี่ยงและระยะเวลาการทำงานได้มากขึ้น โดยอาจจะเกิดจากการส่งมอบความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่องของคนในองค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรแบบภาพรวม

หลักการ Agile จะทำให้คุณค้นพบว่างานจะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยม เพราะช่วยยกระดับมูลค่าทางธุรกิจ ตอบสนองความพึงพอใจได้อย่างรวดเร็วตลอดการพัฒนา และยังช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอีกด้วย

**ท่านที่สนใจและอยากประสบความสำเร็จ ในวิชาชีพ ด้านการบริหารงานโดยใช้หลัการ Agile ดูรายละเอียดหรือสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร เพิ่มเติมได้ที่

**CALL: 026103963
EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM
WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGILITYWAY
LINKEDIN: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/AGILITYWAY/

Give a Reply