Archive for Category: HR Agility

Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้หรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จำนวนมากกำลังสำรวจความเป็นไปได้และมองหาแนวทางในการจัดการความผันผวน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย Agile ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความสามารถของคนในองค์กร การพัฒนา Agile ในอดีต การพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์เล็ก ๆ ได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีแบบสำรวจในปี 2013 จากการรายงานพบ ว่า 94 % ของ บริษัท ซอฟต์แวร์ทั้งหมดใช้วิธีการ Agile เป็นเครื่องมือสำคัญ ความสำเร็จของกระบวนการทำงาน Agile ช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้นและมุ่งเน้นส่งต่อสินค้าที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ แนวคิดนี้ทำให้แทบจะทุกอุตสาหกรรมมีความสนใจถึงกระบวนการทำงานนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาขาวิชาต่าง ๆ มีหลากหลายสาขา เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การผลิต และอื่น ๆ ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ในข้อกำหนด Agile รวมทั้ง Agile HR...

Read More