Archive for Category: Organizational Agility

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile (Doing Agile and Being Agile)

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบAgile เป็นนั้นไม่เหมือนกัน การทำงานแบบ Agile สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนหรือตามตำราตามหลักพื้นฐานของ Scrum และ Kanban ส่วน การเป็นตัวตนแบบAgile ต้องมีสิ่งที่นอกเหนือกว่านี้เช่น การเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กร (Culture) เปลี่ยนความคิด (Mindset) เปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงาน (Agile way of working) เปลี่ยนวิธีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาขีดความสามารถ เป็นการสร้างคุณค่าของคนในองค์กร  ประโยชน์ของการทำงานแบบ Agile ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำงานแบบ Agile จะนำไปสู่ประโยชน์บางประการ ได้แก่ การสื่อสารที่ดีขึ้นและการมองเห็นการทำงานของคนในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการกำหนดจัดลำดับความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขต่าง ๆ  แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการทำงานตามหลัก Agile คือ คาดการณ์ได้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าและทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน การปลูกฝังให้ทีมรับผิดชอบ จัดการงาน และตัดสินใจด้วยกันเอง (Self-Managing...

Read More