Archive for Category: Team Agility

คุณเข้าใจหลักการในการทำงานแบบ Agile ดีแค่ไหน “การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน” (respect people)

หนึ่งในหลักการเรียนรู้คือเราต้อง “เคารพกันและกัน” เราอาจพบว่านี่คือสิ่งสำคัญที่สุด หลายคนไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้เพราะไม่เข้าใจว่าจะทำไปเพื่ออะไร สิ่งเหล่านี้นำไปสู่ผลตอบแทนที่ดีอย่างไร เพราะเงินเดือนของพนักงานมักถูกตัดสินจากความสามารถของพนักงานเป็นเกณฑ์สำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่นำมาตัดสินความสามารถของพนักงาน กล่าวอีกนัยว่า นอกเหนือจากความสามารถในการทำงานแล้วเราควรจะต้องเรียนรู้มีความเคารพซึ่งกันและกัน จากประสบการณ์ทำงาน เราพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ตรงตามกำหนดวันส่งมอบงาน อย่างเข่น นักพัฒนาซอฟแวร์ที่ต้องใช้วิธีการทดสอบกระบวนการเพื่อรับประกันคุณภาพซอฟแวร์ของตนเอง ในหมู่ผู้จัดการเองก็มักจะกำหนดวัดส่งมอบงาน เพื่อให้ทีมงานมุ่งมั่นทำงานได้ตามกำหนดเวลา คำถามคือ ถ้าเราไม่กำหนดวันส่งมอบงาน ทีมงานจะไม่ทำงานส่งจริง ๆ เหรอ สิ่งเหล่านี้การันตีได้ชัดว่าเราอาจจะไม่มีความเคารพซึ่งกันและกันมากพอหรือไม่มีความไว้วางใจมากพอที่จะมอบหมายให้ทีมงานส่งงานได้ ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการเคารพผู้คนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญกับทุกค่าของงานล้วนเป็นการยกระดับคุณค่าขององค์กรและเป็นเป้าหมายสำคัญของการให้ความเคารพซึ่งกันและกันของคนในองค์กร เช่น การออกแบบโจทย์เพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ทีมหรือองค์กรควรปรับปรุง สนับสนุนการทำงานด้วยการทดสอบกระบวนการทำงาน เพื่อให้ทีมงานเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงกระบวนงานที่แท้จริง การทดสอบจะต้องมีความใกล้เคียงกับการพัฒนาซอฟแวร์เพื่อนำไปสู่ผลงานที่มีคุณภาพ ชี้เป้าไปที่ผลิตภัณฑ์เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับปรุงการทำงาน พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญของการทำงาน โดยเน้นเฉพาะงานที่สำคัญก่อน ไล่จนถึงการทำงานที่สำคัญน้อยกว่าตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนเห็นว่างานไหนสำคัญหรือต้องทำเร่งด่วนมากกว่ากัน ลองหาคำตอบสิ่งที่ดีที่สุดตามที่ลูกค้าต้องการ เพราะบางครั้งการยากที่จะได้คำตอบที่แท้จริงจากลูกค้า เมื่อเราเริ่มส่งมอบงานอย่างต่อเนื่องให้กับลูกค้าด้วยผลงานที่รวดเร็ว เราจะสามารถสร้างความเชื่อมมั่นกับลูกค้าและเริ่มทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สิ่งสำคัญอีกสิ่งที่ต้องมีในกระบวนการคือ ผู้จัดการโครงการจะต้องพยายามสั่งงานและควบคุมสภาพแวดล้อมที่คล่องตัว ในการทำงานที่รวดเร็ว โดยผู้นำหรือผู้จัดการจะต้องใช้อำนาจในการตัดสินใจอย่างสมเหตุสมผลและแก้ไขปัญหาที่ยากลำบากมากว่าทำให้งานยากกว่าเดิม ซึ่งจะเป็นการรบกวนการทำงานของทีมงานมากกว่าจะสนับสนุนให้ทีมงานทำงานได้ดีขึ้น หากองค์กรให้ความเคารพต่อทุกปัญหา องค์กรจะได้รับประโยชน์จากการพยายามปรับปรุงกระบวนงาน และจะทำให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ผลสุดท้ายคือองค์กรจะได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าได้นั่นเอง **CALL: 026103963 EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM...

Read More