การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile (Doing Agile and Being Agile)

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile (Doing Agile and Being Agile)

การทำงานแบบ Agile ทำ กับ การสร้างตัวตนแบบAgile เป็นนั้นไม่เหมือนกัน การทำงานแบบ Agile สามารถเรียนรู้ได้ในห้องเรียนหรือตามตำราตามหลักพื้นฐานของ Scrum และ Kanban ส่วน การเป็นตัวตนแบบAgile ต้องมีสิ่งที่นอกเหนือกว่านี้เช่น การเปลี่ยนวัฒนธรรม องค์กร (Culture) เปลี่ยนความคิด (Mindset) เปลี่ยนวิธีการทำงานของพนักงาน (Agile way of working) เปลี่ยนวิธีการสร้างแรงจูงใจ (Motivation) ผ่านการฝึกอบรม พัฒนาขีดความสามารถ เป็นการสร้างคุณค่าของคนในองค์กร 

ประโยชน์ของการทำงานแบบ Agile

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าการทำงานแบบ Agile จะนำไปสู่ประโยชน์บางประการ ได้แก่ การสื่อสารที่ดีขึ้นและการมองเห็นการทำงานของคนในองค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสามารถในการกำหนดจัดลำดับความสำคัญเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขต่าง   แต่ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปรับเปลี่ยนการทำงานตามหลัก Agile คือ คาดการณ์ได้ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของลูกค้าและทำให้พนักงานทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นเลิศ เพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน

การปลูกฝังให้ทีมรับผิดชอบ จัดการงาน และตัดสินใจด้วยกันเอง (Self-Managing teams)

กระบวนการทำงานขององค์กรในระดับล่าง คนในองค์กรจะต้องถูกอบรมก่อนการปฏิบัติงาน ผู้จัดการจะเป็นผู้อนุมัติหรือตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานบางคนและผู้จัดการระดับกลางบางคนจะลอยอยู่ในองค์กรที่การตัดสินใจและความรับผิดชอบที่ถูกผลักดันให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด พนักงานจะรู้สึกลอยตัวเพราะคุ้นเคยกับการถูกสั่งว่าต้องทำอะไร พวกเขาเหล่านั้นจะไม่ใช้ความคิดและแค่บอกว่าฉันแค่ทำให้สิ่งที่พวกเขาบอกส่วนผู้บริหารระดับกลางจะรู้สึกลอยตัว เพราะก่อนหน้าเห็นว่างานของพวกเขากำลังแปลคำสั่งจากเบื้องบนเป็นจัดการทีมของพวกเขาคือ แค่บอกให้ทราบว่าทีมงานต้องกทำอะไร และใช้วิธีตรวจสอบการทำงาน ผู้บริหารระดับกลางยังใช้เวลาไปกับการประชุมเพื่ออนุมัติการตัดสินใจ แต่ถ้าเรื่องเหล่านี้หายไป แล้วบทบาทของผู้บริหารระดับกลางมีหน้าที่อะไรได้อีกบ้าง ?

การสร้างตัวตนแบบAgile ในองค์กร (Being Agile)

1. ชี้เป้าหมายให้ชัดเจน โดยผู้นำที่ดีขององค์กรต้องบอกวัตถุประสงค์การทำงานให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าคนในองค์กรทุกคนเข้าใจจุดมุ่งหมายเดียวกัน

2. เพิ่มขีดความสามารถพนักงาน งานจะไม่ประสบความสำเร็จได้ ถ้าพนักงานไม่มีความรู้ความสามารถต่อการทำงาน เป็นความรับผิดชอบสำคัญของการจัดการองค์กร คือสอน ให้ความรู้ แทนการตัดสินใจหรืออนุมัติ

3. การทำซ้ำอย่างรวดเร็วด้วยเจตนาในการเรียนรู้ มีผลมากกว่าการทดสอบโฆษณา ต้องใช้ทั้งทักษะความคิด ความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ มีการทดสอบเป็นระยะ และการตัดใจตามความคิดเห็นของลูกค้า

สรุปความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบ Agile กับ การสร้างตัวตนแบบ Agile

การทำงานแบบ Agile

การสร้างตัวตนแบบ Agile

ปรับปรุงทัศนคติ การทำงาน การสื่อสาร

เพิ่มผลผลิต

กระบวนการทำงานบางอย่างเปลี่ยนแปลงการจัดลำดับความสำคัญได้

การมีส่วนร่วมของพนักงาน

มีผู้นำทุกระดับ

ลูกค้ามีความพึงพอใจ

มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

เราหวังว่าจะทำให้คุณพบความแตกต่างระหว่างการทำงานแบบ Agile ทำ กับการสร้างตัวตนแบบ Agile เป็น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับปรุงพัฒนาองค์กรของคุณได้

**CALL: 026103963
EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM
WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGILITYWAY
LINKEDIN: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/AGILITYWAY/

Give a Reply