Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

Agile HR คืออะไร และเหมาะกับคุณหรือไม่

 

หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถประยุกต์ใช้กับการพัฒนาความสามารถของมนุษย์ได้หรือไม่ ? ผู้เชี่ยวชาญด้าน HR จำนวนมากกำลังสำรวจความเป็นไปได้และมองหาแนวทางในการจัดการความผันผวน เพิ่มความสามารถในการปรับตัวและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้วย Agile ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการความสามารถของคนในองค์กร

การพัฒนา Agile ในอดีต

การพัฒนาซอฟต์แวร์ Agile นั้นเกิดขึ้นตั้งแต่ปี .. 2544 เมื่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟท์แวร์เล็ก ได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ดีขึ้น นับเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโดยมีแบบสำรวจในปี 2013 จากการรายงานพบ ว่า 94 % ของ บริษัท ซอฟต์แวร์ทั้งหมดใช้วิธีการ Agile เป็นเครื่องมือสำคัญ

ความสำเร็จของกระบวนการทำงาน Agile ช่วยส่งเสริมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เร็วขึ้นและมุ่งเน้นส่งต่อสินค้าที่มีคุณค่าให้กับลูกค้าได้ แนวคิดนี้ทำให้แทบจะทุกอุตสาหกรรมมีความสนใจถึงกระบวนการทำงานนี้ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาสาขาวิชาต่าง มีหลากหลายสาขา เช่น ด้านการตลาด การบัญชี การผลิต และอื่น ได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่ในข้อกำหนด Agile รวมทั้ง Agile HR ก็ได้รับการยอมรับว่า เป็นวิธีช่วยองค์กรให้การทำงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันได้

การเพิ่มประสิทธิภาพของ Agile HR

HR สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสถานที่ทำงาน ด้วยการใช้ Agile HR โดยเชื่อว่าเป็นหนึ่งในหน้าที่ทางธุรกิจที่มีส่วนสำคัญในการทำให้องค์กรมีความคล่องตัวมากขึ้น หลักการ Agile ถือเป็นกุญแจสำคัญในการสนับสนุนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บุคลากรได้รับความสามารถอย่างต่อเนื่อง และกระบวนการที่โปร่งใส ทำให้องค์กรสามารถดึงดูดความสนใจและพัฒนาให้ทันต่อโลกในศตวรรษที่ 21 ได้  ดังที่ Agile Alliance ได้นิยาม Agile มีความหมายว่า ความสามารถในการสร้างและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสภาพแวดล้อมที่แปรปรว ผันผวนอยู่ตลอดเวลาความสามารถเหล่านี้ได้รับการยกย่องจากองค์กรที่ต้องทำธุรกิจ ใน ” VUCA Vortex ” ซึ่งเป็นคำแรก ใช้โดยทหารสหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันใช้บ่อยขึ้น เพื่อกำหนดพายุที่สมบูรณ์แบบของความผันผวนความไม่แน่นอนความซับซ้อนและความคลุมเครือ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงตลาดโลกในปัจจุบัน ในความผันผวนของ VUCA จำเป็นอย่างยิ่งที่ธุรกิจจะต้องคล่องตัวและมีการตอบสนอง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้งและไม่สามารถคาดเดาได้ แผนการที่ไม่ยืดหยุ่นและลำดับชั้นที่เข้มงวด อาจทำงานได้เมื่อโลกเคลื่อนไหวช้าและคาดการณ์ได้ แต่ในยุคที่มีแต่ความเปลี่ยนแปลง จะช่วยป้องกันไม่ให้เกินการเสียเวลาในการทำงาน

เมื่อนำไปประยุกต์ใช้กับงานทรัพยากรบุคคล กระบวนการทำงานแบบ Agile ได้เปลี่ยนหลักการ จากการกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรฐาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานร่วมกันและสร้างสรรค์นวัตกรรมให้ กระบวนการทำงานแบบ Agile จึงถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดกุญแจสำคัญในการทำงาน HR ที่ช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรได้

**CALL: 026103963
EMAIL: COACH@AGILITYWAY.COM
WEBSITE: WWW.AGILITYWAY.COM
FACEBOOK: HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/AGILITYWAY
LINKEDIN: HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/AGILITYWAY/

Related posts

Redesigning HR for Agility

Most of today’s business processes hail from an earlier, more stable environment. The goal was to drive efficiency, consistency, and risk reduction through tight procedures and controls. That stability has all but vanished. Global competition, changing customer demands, economic troughs, supplier upheavals, and political turmoil have replaced stability with...

Read More

Give a Reply